Arxiu d'etiquetes: Trastons de l’’aprenentatge

Com puc detectar si el meu fill té dislèxia?

La dislèxia és un trastorn en l’aprenentatge de la lectoescriptura d’origen neurològic que afecta entre un 10 i un 15% de la població tant adulta com infantil. Es manifesta com la dificultat per llegir o per entendre el que s’està llegint; això no està relacionat amb la capacitat intel·lectual, sinó amb la manera de processar les lletres i les paraules.

La dislèxia s’ha de tractar millorant l’habilitat per llegir i la comprensió lectora de l’infant, per aconseguir aquests objectius, l’infant  ha de treballar de manera constant, no només  a l’aula i amb l’ajuda de la logopeda (que és indispensable) sinó també a casa i ha de rebre el suport dels  pares per realitzar activitats que li permetin progressar i mantenir-se motivat.

Es calcula que un de cada 25 alumnes presenten símptomes de dislèxia, però ¿com la podem detectar? Aquí teniu 7 passos útils, recomanats per a la Federació Espanyola de Dislèxia per saber si el vostre fill/a pateix aquest trastorn:

Problemes de comprensió lectora i escrita

– Fa substitucions (canvia l’ordre de les paraules), inversions (canvia les paraules), omissions (es deixa paraules per posar o no les diu) i/o afegeix lletres o paraules.

– Quan escriu no s’entén.

– L’ortografia i la fonètica és inconstant.

– Quan escriu fa molta pressió sobre el paper.

– Confon unes lletres amb unes altres i canvia i substitueix les síl·labes de les paraules.

– Llegeix sense entendre el que està llegint.

– És freqüent que es mengi paraules quan llegeix o les repeteixi sense ser conscient de fer-ho.

 

Problemes amb les matemàtiques

Continua llegint

Si el meu fill/a té una dificultat en el desenvolupament on ha d’anar? CDIAP – Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.


El CDIAP és el centre on es presta el servei d’atenció precoç, i forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública de la Generalitat  de Catalunya.

El CDIAP-Aspronis pertany a la Fundació Privada Aspronis. És un centre supracomarcal que abasta 2 comarques: la comarca de La Selva i 5 municipis (Alt Maresme) de la comarca del Maresme.

Està situat al municipi de Blanes, a l’avinguda  Europa, 31 baixos i  al municipi de Santa Coloma de Farners, carrer Dr. Robert, núm. 3, 1r,  locals 1-2.

Forma part d’una àmplia xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç que han esdevingut centres especialitzats en l’atenció integral dels infants. Com a serveis d’atenció públics, s’estenen per tot el territori català i treballen coordinats amb la resta de dispositius i recursos implicats en l’atenció de la primera infància.

Què és el servei d’atenció precoç?

És un servei especialitzat, reconegut com a dret subjectiu, per als infants amb dificultats i/o trastorns en el desenvolupament o amb risc de presentar-ne de 0 a 6 anys, com a màxim, i les seves famílies per tot el territori de Catalunya.

Els objectius del servei d’atenció precoç són:

Continua llegint

La mestra ha dit que al meu fill el valorarà l’EAP. Què és l’EAP?

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius. Aquests equips donen resposta a la diversitat de l’alumnat, orientant i ajudant tant als alumnes com als professors i famílies  dels alumnes que presenten necessitats educatives especials.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

A qui va dirigit?

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Que fa l’EAP? Quins són els seus objectius?

  • Identifica i avalua les necessitats educatives especials de l’alumnat per fer una proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessora el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els professors/es especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessora els equips de professors/es, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Dona suport els centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·labora conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  • Col·labora amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Com es pot accedir aquest servei?

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Xarxa d’EAP i professionals

Els professionals de l’EAP són:

  • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia
  • Treballadors/es socials
  • Actualment també hi ha assignats fisioterapeutes

 

En aquests moments hi ha 79 EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els quals té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

 

Més informació. Departament d’Ensenyament:

Àngels Llavina Carles

EAP B-24 Alt Maresme

Trastorns de l’aprenentatge Trastorn per dèficit d’atenció /Hiperactivitat

 

tdhaEl trastorn per dèficit d’atenció  amb… o sense hiperactivitat és un problema d’origen neurobiològic que s’inicia a l’edat infantil i afecta entre un 3-7% dels nens amb edat escolar i persisteix durant l’adolescència en el 50-80% i en l’etapa adulta en un 30-50% i és hereditari.

En el seu origen existeixen factors genètics i ambientals.

Que podeu observar? Símptomes

Hiperactivitat:  Excés de moviments en situacions inadequades i en diferents àmbits (casa, escola, a la consulta); no poden estar quiets, s’aixequen de la cadira, ho toquen tot; parlen molt, fan soroll en activitats tranquil·les, escoltant un conte, veient una pel·lícula

Impulsivitat:  Impaciència , no poden esperar el seu torn, volen ser els primers a la fila, responen les preguntes abans que la senyoreta o els pares puguin acabar-la, actuen sense pensar.

Això provoca dificultats en l’adaptació familiar, escolar i social.

Dèficit d’atenció: Incapacitat per mantenir l’atenció en tasques que suposen esforç mental. No escolten, els costa seguir les ordres i tenen dificultat per organitzar-se, no saben que han de fer abans i/o després; es despisten i perden coses, no troben els llibres, l’agenda.

Es distreuen amb tot el que passa pel seu voltant.

Tot són iguals?

Continua llegint